Međunarodni projekti i EU fondovi

Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu:

 •  surađuje s međunarodnim financijskim institucijama i organizacijama na području pripreme i provedbe projekata na području zdravstva       financiranih iz sredstava međunarodnih zajmova i donacija;
 •  prima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne institucije;
 •  prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne   programe     Europske unije;
 •  priprema i sudjeluje na sastancima s predstavnicima međunarodnih institucija;
 •  priprema i provodi postupke nabave za potrebe projekata Svjetske banke, Vijeća Europe i ostalih međunarodnih financijskih institucija;
 •  izrađuje izvještaje o napretku projekata za međunarodne financijske institucije;
 •  planira, priprema, koordinira i prati provedbu godišnjih i višegodišnjih projekata financiranih iz pretpristupnih programa pomoći,     Prijelaznog            instrumenta, te europskih strukturnih i investicijskih fondova u području zdravstva kroz suradnju s Koordinacijskim   tijelom, Upravljačkim          tijelima, Tijelom za ovjeravanje, Posredničkim tijelom razine 2 te krajnjim korisnicima projekata Europske unije;
 •  Prati financijsku realizaciju projekata za koje je imenovano kao Sektorski nadležno tijelo u okviru Operativnog programa konkurentnost i     kohezija 2014.-2020.
 •  koordinira izradu strateških i operativnih dokumenata;
 • obavlja poslove vezane uz dobivanje i provedbu tehničke pomoći Europske unije, prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise pretpristupne pomoći i europskih strukturnih i investicijskih fondova;
 •  sudjeluje u Odboru za praćenje za oba Operativna programa; provodi projekte u okviru strukturnih reformi zdravstva;
 • provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva koje pojedini korisnici iskažu kao potrebu kroz svoje zahtjeve za javnu nabavu;
 • planira, provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe zdravstvenih ustanova;
 • surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i zdravstvenim ustanovama radi uključivanja u plan i proces nabave i koordinira procese nabave s korisnicima;
 • surađuje s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj iz područja javne nabave (Ministarstvo gospodarstva, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Državni ured za središnju javnu nabavu, Agencija za investicije i konkurentnost); surađuje sa subjektima i tijelima u Europskoj uniji koja su zadužena za praćenje, nadzor i pravnu zaštitu u provođenju postupaka javne nabave;
 • daje mišljenje o prijedlozima propisa o javnoj nabavi;
 • razvija i predlaže smjernice, pruža potporu sustavnom praćenju i primjeni propisa koji su vezani uz sustav javne nabave;
 • izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave;
 • izrađuje propisana i druga izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja javne nabave;
 • sudjeluje u planiranju državnog proračuna u okviru svojih nadležnosti te definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Samostalnog sektora;
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.